Ga naar inhoud
bbh_blocked_dnftl

Privacybeleid

Laatste bewerking algemene voorwaarden en privacybeleid: 04/05/2018   23:28 

Het gebruik van deze Website wordt geregeld door deze Wettelijke Bepalingen en door de Algemene Voorwaarden. Indien u deze niet aanvaardt, verlaat dan a.u.b. onmiddellijk deze website.

 

I - WETTELIJKE INFORMATIE
 

Deze website is exclusief eigendom van Wallieweb.:

·         Onderneming ingeschreven onder het nummer BE 0669.656.920;

·         jurgen@wallieweb.be
 

II - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 

Artikel 1 - Aanvaarding van de Algemene voorwaarden


De toegang tot en het gebruik van de website www.aardgasrijder.be, (hierna de “Website”) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en tevens aan elke reglementering die van toepassing is op de dag van het bezoek aan de Website.

Bijgevolg houden de toegang tot en het gebruik van deze Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze Voorwaarden. De Internetgebruiker verklaart en erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De Algemene Voorwaarden van deze Website kunnen vrij gewijzigd en geactualiseerd worden door Wallieweb; daar elke wijziging of actualisatie wordt opgelegd aan de gebruiker bij elk bezoek aan de Website, verbindt elke bezoeker zich ertoe deze regelmatig te raadplegen.

De Internetgebruiker erkent dat hij gecontroleerd heeft dat de configuratie van de computer die hij gebruikt, geen virussen bevat en dat deze perfect werkt.


Artikel 2 - Persoonsgegevens en gegevensbescherming (GDPR)
 

2.1 Functionaris gegevensbescherming


Jurgen Vandewal is de Functionaris gegevensbescherming van Wallieweb.
Hij is te bereiken via jurgen@wallieweb.be

 

2.2 Persoonsgegevens die wij verwerken
 

Wallieweb verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jurgen@wallieweb.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

2.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

Wallieweb verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Wallieweb analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Wallieweb volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- Wallieweb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

2.5 Geautomatiseerde besluitvorming
 

Wallieweb neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wallieweb) tussen zit. 

 

2.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 

Wallieweb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

2.7 Delen van persoonsgegevens met derden
 

Wallieweb verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

2.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 

Wallieweb gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wallieweb gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht: 
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adsense
Naam: _gads
Functie: Analytische cookie die websitebezoek omzet in gerelateerde advertenties


2.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wallieweb en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jurgen@wallieweb.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) Rijksregisternummer (RSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk 2 weken, op uw verzoek. 

 

2.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 

Wallieweb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jurgen@wallieweb.be

 

2.11. Algemene inlichtingen


Wij streven er altijd naar dat het gebruik van uw persoonsgegevens strikt overeenstemt met de wetgeving van toepassing in België en in de Europese Unie, met name:

·         de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998

·         de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR-wetgeving in voege 25/05/2018)

Gelieve te noteren dat wij elke aansprakelijkheid afwijzen voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.


Artikel 3 - Beschikbaarheid van de website


Hoewel wij erop toezien dat de website aardgasrijder.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te onderbreken om technische of andere redenen of om een einde te stellen aan onze diensten, zonder aansprakelijk te kunnen gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan voor u of voor een derde.

De Website wordt gehost door iXLHosting.

De Website zal er zorg voor dragen, voor zover mogelijk, dat de Website en de bestanden die kunnen gedownload worden, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het is echter niet uit te sluiten dat deze kunnen aangetroffen worden. De Website kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of verlies dat er voor de gebruiker uit zou kunnen voortvloeien. De Website raadt de Gebruiker ten zeerste aan een firewall, antivirusprogramma's en andere beveiligingssoftware te installeren op zijn computer.


Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten


Het gebruik van de Website van Wallieweb verleent u geen enkel recht op deze Website en/of de inhoud ervan, enkel een strikt persoonlijk gebruik van deze Website en de inhoud ervan is toegelaten. Deze Website en al haar onderdelen, zoals de domeinnaam, de merken, de algemene structuur, de teksten, de tekeningen, afbeeldingen, databanken, de boomstructuur van de Website en de navigatie, de logo's, de huisstijl, de geluiden, de foto's en de iconografie, evenals alle grafische, geluids- en andere elementen, weergegeven op de Website of die er deel van uitmaken, zijn beschermd door de eigendomsrechten van Wallieweb ongeacht hun eventuele bescherming volgens de geldende wetgeving, door een auteursrecht of op eender welke andere wijze, met uitzondering van onderdelen van de partners van Wallieweb.

Elke reproductie en/of weergave en/of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, met name door het gebruik van een hyperlink, al dan niet op een elektronische gegevensdrager, nu of in de toekomst, van de Website of enig onderdeel van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Wallieweb.

Elke persoon die ingaat tegen dit verbod is strafrechtelijk en burgerlijk aansprakelijk en kan vervolgd worden op grond van namaak en oneerlijke concurrentie.

Tevens zijn de databanken waartoe de Website toegang geeft, beschermd door de Wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 96/9/CE. Elke extractie of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de gegevens, kwantitatief of kwalitatief, uit deze databanken, is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van Wallieweb.
De gegevens beschikbaar in deze databanken zijn dat enkel voor zuivere publieke raadpleging. Bijgevolg overstijgt elke extractie of hergebruik van deze gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, en bijgevolg gebeuren voor redenen andere dan zuivere raadpleging, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Wallieweb, de normale gebruiksvoorwaarden van de databanken van Wallieweb.
Elke overtreding van voornoemde bepalingen vormen een inbreuk op de rechten die door de wet zijn toegekend aan de samensteller van deze databanken en stelt de auteur bloot aan strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid.

Het plaatsen van een hyperlink naar deze Website, elke vorm van framing, en meer algemeen het gebruik van een onderdeel van de Website is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van Wallieweb. In ieder geval kan Wallieweb nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of producten en diensten aangeboden op websites waarmee de Website verbonden zou zijn via hyperlinks of enige andere vorm van links. Bijgevolg zijn de uitbaters van deze websites enkel verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en de reglementering die van toepassing zijn op het product en de dienstverlening die zij verkopen op hun website, met name inzake bescherming van de consument, verkoop op afstand, prijsreglementering, enz.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid


Het gebruik van de Website door de Internetgebruikers valt volledig en alleen onder hun verantwoordelijkheid.

De onderneming kan op geen enkele wijze, impliciet of expliciet, verantwoordelijk worden gesteld, noch borg staan voor de integriteit, de juistheid, de actualiteit, het niet vervalsen, de beschikbaarheid, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de volledigheid of de wettigheid van de informatie en de inhoud, ongeacht de aard ervan (teksten, geluid, video's, afbeeldingen, foto's en andere) noch voor de geschiktheid voor het gebruik dat de Internetgebruiker er wil van maken of voor de gevolgen van dat gebruik.

De opgegeven prijzen voor nieuwe auto's op de website zijn louter indicatief. Wij raden u aan uw dealer deze prijzen te laten bevestigen.

Het gebruik van de informatie, berichten of gegevens van allerlei aard die via de Website beschikbaar zijn, valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker en de beslissingen die hij zou nemen of overwegen op basis van deze informatie vallen zijn de volledige verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker. In het bijzonder is de Internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor de beslissing om zich in te schrijven voor betalende diensten aangeboden door Wallieweb.

Wallieweb kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die de Internetgebruiker zou kunnen lijden als gevolg van dergelijk gebruik. Bovendien wijst Wallieweb elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot onrechtstreekse schade, wat er ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen van zijn, met inbegrip van de kosten als gevolg van het verwerven van eigendommen die op de Website worden aangeboden, winstderving, verlies van klanten, van gegevens of van andere immateriële verliezen die voortkomen uit de toegang tot de Website van wie dan ook, of uit de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de Website of van het geloof dat gehecht werd aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.

De Website bevat tevens informatie van derden (adverteerders en partners) en links naar anders websites. Wallieweb controleert niet de kwaliteit, de specificaties van de producten of diensten die worden aangeboden, noch de juistheid van de gegevens van websites van derden of hun inhoud. Daarom kan Wallieweb in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites die aldus toegankelijk zijn of voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens, het plaatsen van cookies of een ander middel dat een zelfde doel heeft, door deze websites, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid deze gegevens van derden te gebruiken.


Artikel 6 - Rubriek “Te koop”


Wij besteden veel zorg aan de terbeschikkingstelling op de Website van betrouwbare en regelmatig geüpdatete advertenties voor auto's. Evenwel kunnen Wallieweb, noch de natuurlijke of rechtspersoon (dealer, handelaar, invoerder of privépersoon) die ons de advertentie heeft gecommuniceerd, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die in de inhoud van de advertentie zouden geslopen zijn of wanneer een voertuig niet langer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie leest. Daarom raden wij u aan, vooraleer u enige beslissing neemt in verband met een advertentie, na te gaan bij de adverteerder of deze nog steeds actueel is en of de informatie die erin verschijnt, juist is.

Bij plaatsing van een advertentie op de Website verbindt u zich ertoe enkel inhoud te verspreiden die niet ingaat tegen het eigendomsrecht (auteursrechten, rechten op beeldmateriaal, ...) of tegen de goede zeden.

Als gebruiker van de advertentiediensten van de website van Wallieweb, verbindt u zich ertoe geen inhoud te plaatsen die blijk geeft van een politieke overtuiging, lasterlijke, racistische of xenofobe connotaties, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegenover personen, groepen, gemeenschappen en hun leden omwille van het ras, de huidskleur, de herkomst, de nationale of etnische oorsprong van allen of van enkelen onder hen.

Wallieweb biedt diensten en producten aan die gepubliceerd worden door verschillende adverteerders als autoverkopers, verzekeraars, ... Wallieweb kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, meer specifiek in geval van gebreken aan auto's die te koop staan of verkocht werden via de website of van foutieve eigenschappen van deze voertuigen, gezien het verifiëren van de gepubliceerde informatie in de praktijk onmogelijk is.
Meer in het algemeen kan Wallieweb niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met betrekking tot de verkoop of de toepassing van garanties of voor de kwaliteit van voertuigen die op de website van Wallieweb te koop worden aangeboden.

De gebruikers (en meer bepaald de verkopers van voertuigen) moeten voorzichtigheid aan de dag leggen wanneer ze in contact treden met verkopers of potentiële kopers, vooral wanneer betaald wordt met chèque of wanneer er een transactie plaatsvindt met buitenlandse personen of bedrijven, waartegen verhaal veel moeilijker is. Er werden al meerdere fraudegevallen gemeld. Zorg ervoor dat u wel degelijk het geld hebt ontvangen alvorens het voertuig en de boorddocumenten te overhandigen aan de koper.

In geen enkel geval kan Wallieweb aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van fraude na contacten die tot stand zijn gekomen via hun website. Wij verzoeken u evenwel ons zo snel mogelijk abnormaal of duidelijk frauduleus gedrag te melden om onze gebruikers onmiddellijk te kunnen inlichten.


6.1 - Aankopen Winkel


In geen enkel geval kan Wallieweb aansprakelijk gesteld worden, noch kan er enige schadevergoeding geëist worden van Wallieweb voor het gebruik van aangekochte stickers die niet conform zijn binnen het land van gebruik. In geval van de Europese CNG-sticker, deze sticker wordt gedoogd door de meeste keuringsstations in België, echter raadt Wallieweb aan de Belgische sticker te gebruiken die voldoet aan de regels gesteld in het KB van 7 maart 2013, BS 5 april 2013. Deze Belgische sticker is tevens te koop in de winkel.

Aankopen in de winkel/webshop kunnen worden geretourneerd binnen 14 kalenderdagen na aankoop. Enkel stickers in onbeschadigde toestand worden geaccepteerd en terugbetaald aan de koper. De terugbetaling zal geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde stickers.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid betreffende de inhoud geplaatst door gebruikers


Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten en overige inhoud die op de website geplaatst worden door een gebruiker, vallen uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. Wallieweb controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door de gebruikers niet en wijst elke verantwoordelijkheid in deze af.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Wallieweb het recht heeft om teksten of informatie die hij plaatst op de Website te gebruiken, publiceren of exploiteren.

Als gebruiker van de advertentiediensten van de website van Wallieweb, verbindt u zich ertoe geen inhoud te plaatsen die blijk geeft van een politieke overtuiging, lasterlijke, racistische of xenofobe connotaties, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegenover personen, groepen, gemeenschappen en hun leden omwille van het ras, de huidskleur, de herkomst, de nationale of etnische oorsprong van allen of van enkelen onder hen.

Door deze website te gebuiken, vrijwaart u de vennootschap Wallieweb . (als eigenaar van de Website Aardgasrijder.be), haar dochtervennootschappen, haar directie, haar medewerkers, haar partners en vertegenwoordigers van beroep wegens aansprakelijkheid en andere juridische maatregelen die door derde partijen tegen haar worden ingeleid als gevolg van om het even welke inhoud die u op de website hebt geplaatst.


Artikel 8 - Moderatie


Berichten en/of commentaren die door de Internetgebruikers gepost worden op het forum op de Website geven uitsluitend de persoonlijke mening van hun respectievelijke auteurs weer.

Wallieweb geeft geen enkele goedkeuring of afkeuring aan deze berichten en/of commentaren en kan dus geenszins aansprakelijk gesteld worden voor inhoud waarvan zij niet de auteur is.

Wallieweb oefent geen enkele controle uit of gaat op geen enkele manier de juistheid, de waarachtigheid, de wettigheid na van de inhoud die door de Internetgebruikers gepost wordt.

Berichten gepost door Internetgebruikers worden automatisch gepubliceerd en zijn dus onmiddellijk zichtbaar voor Internetgebruikers over de hele wereld vanaf het moment van verzending door de Internetgebruikers, zonder controle of verificatie van welke aard dan ook.

De Websites kunnen achteraf gemodereerd worden, met name na de verspreiding van de berichten en/of commentaren.

Achteraf kan Wallieweb commentaren schrappen wanneer zij op de hoogte is gesteld van hun onwettige inhoud volgens de geldende wetgeving.

Internetgebruikers kunnen elk illegaal bericht dat gepost is op de forums melden aan Wallieweb door gebruik te maken van het alarmicoontje (vakje met uitroepteken bovenaan het bericht) dat daarvoor voorzien is of door een mail te sturen naar: jurgen@wallieweb.be


ARTIKEL 9 - Diverse bepalingen, toepasselijk recht en rechtsgebied


De nietigheid, het vervallen of de onuitvoerbaarheid van het geheel of een gedeelte van voorafgaande bepalingen leidt niet tot de nietigheid van het geheel van deze Algemene Voorwaarden. In dergelijk geval wordt deze bepaling als niet-bestaande beschouwd en aanvaardt de gebruiker dat de Website deze bepaling vervangt door een andere, met dezelfde functie, voor zover mogelijk.

Voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website zal het Belgische recht van toepassing zijn en zullen enkel de Rechtbanken te Tongeren bevoegd zijn

Aardgasrijder Forum - Rijden op aardgas, Heikantweg 3, 3680 Maaseik, Ondernemingsnummer: BE0669656920

Derde partijen

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse service dat aangeboden wordt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde data om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten op de activiteit te kunnen maken en deze te delen met andere Google services.
Facebook Pixel
Facebook Ads conversie tracking is een analytische service dat door Facebook Inc wordt aangeboden. Het verbind data van het Facebook advertentienetwerk met acties die binnen deze applicatie worden uitgevoerd.
IPS Spam Service
De IPS Spam Defense Service geeft het e-mailadres en IP-adres van het zich registrerende lid door aan de service om te kunnen bepalen of het registrerende account mogelijk een bron van spam is.
reCAPTCHA V2
Deze website gebruikt CAPTCHA om er zeker van te zijn dat mensen bepaalde acties uitvoeren en geen robots. De CAPTCHA provider kan hiervoor een sessie cookie instellen en gegevens verzamelen over je internet browser en toestel waarmee je de website bezoekt.