Jump to content
Aardgasrijder Forum - Rijden op aardgas
G-007

Biogas of groen gas

Recommended Posts

 

Nieuwe studie gepubliceerd over de rol van biomethaan in Europa. Met nog maar eens een bevestiging dat er naast een biogasinstallatie een CNG-pompke komt eerder de uitzondering dan de regel wordt. Tenzij de politiek.....

 

CCT lanceert eigen studie over het biomethaanpotentieel in Europa

The International Council on Clean Transport (ICCT) heeft recent een nieuwe studie gepubliceerd over de rol van biomethaan in Europa. Op basis van een techno-economische analyse wordt een inschatting gemaakt van het potentieel van hernieuwbaar methaan in de energie- en transportsector tegen 2050.
Met de herziening van de Europese richtlijn hernieuwbare energie voor de periode 2021 – 2030, wordt hernieuwbaar methaan meer en meer naar voren geschoven als één van de meest beloftevolle pistes om de klimaatdoelstellingen te halen. Biomethaan wordt vaak als mogelijke oplossing gezien voor het decarboniseren van de transportsector. Om de switch te maken van fossiele vloeibare brandstoffen naar hernieuwbare gasvormige brandstoffen, moet er volgens de studie grote investeringen gedaan worden in enerzijds het bestaande wagenpark en anderzijds in het onderhoud en eventuele uitbreiding van het gasnet om het biomethaan van de producent naar het tankstation te vervoeren. Ook voor andere toepassingen, naast het gebruik van transportbrandstof, zal het gasnet een belangrijke rol (blijven) spelen. De studie onderzoekt de mogelijk rol van hernieuwbaar methaan in de energietransitie. 
Biomethaanpotentieel Europa
Voor de berekening van het productiepotentieel wordt rekening gehouden met de CO2-impact van de gebruikte inputstromen voor vergisting en vergassing. Omdat de vergisting van mais en de vergassingen van kaphout leiden tot indirect land use change, en bijgevolg een relatief hoge CO2-impact hebben, worden ze buiten beschouwen gelaten. 
In tegenstelling tot de recente studie van het ‘Gas for Climate’ consortium (studie), zien de onderzoekers weinig heil in de teelt van groenbemesters of tussengewassen voor de productie van biomethaan. Deze gewassen worden nu vooral ondergeploegd om het stikstofgehalte en het percentage organische stof in de landbouwgrond te verhogen. Mogelijks kunnen groenbemesters en tussengewassen ook dienen als inputstroom voor vergisting zonder in conflict te treden met de voedselproductie. ICCT stelt vast dat de teelt van deze gewassen nog maar zelden wordt toegepast in Europa, en slechts een zeer beperkt aandeel wordt reeds geoogst. De onderzoekers concluderen dat waarschijnlijk de lage opbrengst van de groenbemesters hier de voornaamste reden voor is. Daarnaast is het niet duidelijk of het telen van groenbemesters, die interessant zijn voor vergisting zoals graansoorten, wel overal in Europa mogelijk is vanwege het koudere klimaat tijdens de winter. In the ‘Gas for Climate’ studie wordt verondersteld dat mais en graan als tussengewas kunnen geteeld worden, waarna deze vergist worden. De onderzoekers van ICCT stellen echter vast dat beide gewassen enkel in warmere klimaten in de winter geteeld kunnen worden, en dus niet in heel Europa.   
De studie adresseert ook het probleem van methaanslip bij opwerkingsinstallaties. Bij nieuwe installaties varieert het percentage methaanslip van 0% tot 2%. Vanwege het sterke broeikaspotentieel van methaan, heeft het percentage methaanslip een sterke invloed op de totale broeikasgasreductie van de biomethaanproductie. Vanaf een methaanslip van 11% wordt zelfs het ecologisch voordeel van vergisting ten opzichte van het gebruik van fossiel aardgas herleidt tot nul. Er zijn echter nog maar zeer weinig data bekend over de reële methaanslip bij installaties, het transport en de valorisatie van biomethaan/aardgas, waardoor de impact hiervan moeilijk in te schatten is.
Ondersteuning noodzakelijk
Uit de economische analyse blijkt dat alle technieken (vergisting, vergassing en power-tot-methane) ondersteuning nodig hebben. De vergisting van waterzuiveringsslib komt als meest rendabele techniek uit de bus samen met vergassing. Al geven de onderzoekers toe dat er nog veel onduidelijkheid is over de productiekosten van methaan door middel van vergassing en power-to-methane, omdat deze technieken nog volop ontwikkeld worden. De vergisting van mest heeft het grootste technische potentieel, maar de onderzoekers hebben vragen bij de economische haalbaarheid ervan. Mest wordt vaak zeer lokaal vergist vanwege het beperkt biogaspotentieel. Bovendien is in vele delen van Europa het gasnetwerk niet erg uitgebreid in landelijke gebieden waardoor ofwel het gasnetwerk moet uitgebreid worden ofwel het biomethaan via vrachtwagens getransporteerd moet worden. Beide oplossingen zijn volgens de studie te duur waardoor veel van het biomethaanpotentieel uit mest niet gerealiseerd kan worden op een rendabele manier. In dit geval is de lokale valorisatie met een onsite WKK economisch de beste oplossing.
De onderzoekers berekenden dat er minimale een ondersteuning van 1,5 €/m³ (ongeveer 150 €/MWh) nodig is om tot een significante productie te komen. Om bijna het volledige potentieel te valoriseren is er een ondersteuning nodig van minstens 4 €/m³ wanneer het methaan wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie. Wanneer het methaan wordt gebruikt voor verwarming en transport is een veel hogere ondersteuning nodig vanwege de lage aardgasprijs. Het productiepotentieel dat technisch haalbaar wordt geacht, is ruim 35 miljoen m³.
  Rol van biomethaan 
Ondanks de significante CO2-besparingen die gerealiseerd kunnen worden, is het potentieel van hernieuwbaar biomethaan in Europa beperkt, concluderen de onderzoekers. Zelfs zonder financiële barrières zou hernieuwbaar biomethaan maar maximaal kunnen instaan voor 7% van de huidige gasvraag en 12% van de verwachte gasvraag in 2050.  Deze resultaten zijn minder optimistisch dan de resultaten van de Ecofys-studie i.o.v. het 'Gas for Climate' consortium. Het potentieel voor hernieuwbaar biomethaan wordt in deze studie geschat op 98 miljoen m³, meer dan het driedubbele van het potentieel van de ICCT-studie. De ICCT-onderzoekers vinden dan ook dat in de Ecofys-studie een aantal optimistische aannames zijn gebeurd. In tegenstelling tot Ecofys, gelooft ICCT niet in de doorbraak van tussengewassen voor biomethaanproductie. Ecofys schat ook de opbrengst van vergassing 3,5 keer hoger in dan ICCT.   
 
Voor ICCT is het duidelijk dat hernieuwbaar methaan een rol kan spelen in het decarboniseren van de Europese economie tegen 2050, maar het potentieel is eerder beperkt. ICCT roept op om rationeel om te gaan met de productie en injectie van methaan. Biogas kan volgens hen beter onsite gevaloriseerd worden indien er geen injectiepunt aanwezig is nabij de biogasinstallatie. De ontsluiting van het gasnet in vele landelijke gebieden in Europa is ondermaats, waardoor ICCT besluit dat de vergisting van mest maar beperkt kan bijdragen aan de productie van biomethaan.
Daarnaast maakt ICCT de opmerking dat bepaalde feedstocks die gebruikt kunnen worden voor de productie van biomethaan, ook gebruikt kunnen worden voor de productie van vloeibare biobrandstoffen, die bijgemengd kunnen worden bij conventionele transportbrandstoffen (diesel en kerosine). Op deze manier kan het wegtransport en de luchtvaart zonder grote aanpassingen aan de bestaande infrastructuur vergroenen. Er bestaan ook reeds technieken om van surplus elektriciteit vloeibare transportbrandstoffen te maken in plaats van methaan. Deze power-to-liquids zijn volgens ICCT meer competitief met diesel dan power-to-methane ten opzichte van aardgas vanwege de lage aardgasprijs. De algemene conclusie van de studie luidt dan ook dat het economisch interessanter is om biomethaan te gebruiken voor de productie van elektriciteit dan voor warmte of transport.
Op basis van de resultaten van hun onderzoek lanceert ICCT vier beleidsaanbevelingen in verband met de productie van biomethaan in Europa:
1.    Gebruik dierlijke mest voor onsite energieproductie. De grootste CO2-besparing wordt bereikt door het vergisten van dierlijke mest, maar in landelijke gebieden is het gasnet vaak weinig ontwikkeld. Het geproduceerde biomethaan moet dus ofwel via trailers getransporteerd worden, ofwel moet het gasnet uitgebreid worden. Beide oplossingen brengen de economische rendabiliteit in gevaar.
2.    Een gelijke ondersteuning voor vloeibare ‘drop-in’ biobrandstoffen en biomethaan brandstoffen. Power-to-liquids en ‘drop-in’ biobrandstoffen, geproduceerd uit de vergassing van houtige biomassa, kunnen op termijn immers een rendabeler alternatief vormen, met een groter potentieel.
3.    Het invoeren van standaardvoorwaarden om methaanslip te minimaliseren. Methaanslip heeft immers een grote impact op de ecologische meerwaarde van biomethaanproductie.
4.    De decarbonisering van de transport-, elektriciteits-, en warmtesector is enkel mogelijk door een combinatie van technieken. Het potentieel van biomethaan is te laag om het huidige en toekomstige gasverbruik te vergroenen. Overheden moeten dus investeren, niet alleen in biomethaan, maar ook in warmtepompen, waterstof, hernieuwbare elektriciteit, batterijen…
Lessen voor België?
Deze studie van het ICCT is een interessante reactie op de studie van Ecofys voor het 'Gas for Climate' consortium. Biogas-E wil hierop inpikken door extra duiding te geven bij een aantal opmerkelijke conclusies over de verwachte biomethaanproductie uit vergisting. 
Het grote verschil tussen de twee studies is voornamelijk te wijten aan het potentieel dat toegedicht wordt aan zogenaamde groenbemesters of tussengewassen. Deze tussengewassen en de niet-eetbare delen van het hoofdgewas kunnen dienen om een vergister te voeden. Italië is voortrekker in Europa om dit principe te introduceren bij elke biogasinstallatie met het project 'Biogas done right' (meer info). Het potentieel van een tweede gewas of groenbemester voor de productie van biomethaan echter blijft controversieel. Het is zeer de vraag of mais en graan overal in Europa (met uitzondering van de Baltische staten, Scandinavië en Ierland) geteeld kan worden zoals Ecofys verondersteld. In 2014 onderzocht Valbiom reeds het potentieel van tussengewassen voor biogasproductie in Wallonië. Het potentieel in Wallonië (en bij uitbreiding) Vlaanderen) is eerder beperkt, voornamelijk door de klimatologische en meteorologische omstandigheden waardoor de teeltperiode vaak beperkt is en het rendement laag. Bijkomend onderzoek is duidelijk nodig om het potentieel van tussengewassen beter in te schatten zowel in België als Europa.  
Een volgend opmerkelijk standpunt is dat het ICCT de productie van biomethaan op basis van dierlijke mest afraadt, omdat de ontsluiting van het gasnet vaak beperkt is in landelijke gebieden. Het is echter gevaarlijk om alle agrarische vergisters over één kam te scheren. De nabijheid van het gasnet zal automatisch een criterium zijn in een haalbaarheidsstudie voor een biomethaaninstallatie, zeker in Vlaanderen. Hier gebeurt immers de uitbreiding van het net voornamelijk op kosten van de producent. In België is bovendien het gasnet redelijk uitgebreid, waardoor agrarische vergisters hier eenvoudiger de aansluiting maken dan in andere landen. De vergisting van mest heeft dus zeker potentieel om biomethaan te produceren, alleen zal bij elke case een uitgebreide haalbaarheidsstudie noodzakelijk zijn om de economische haalbaarheid na te gaan. 
Door de lage aardgasprijs suggereert de ICCT-studie dat het economisch interessanter is om biomethaan te gebruiken voor de productie van elektriciteit dan voor de productie van warmte of als transportbrandstof. Deze conclusie houdt echter weinig rekening met de ecologische impact van deze keuze. Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt immers dat de warmterecuperatie een grote impact heeft op CO2-besparing (ongepubliceerde data). Biomethaan verbranden in een STEG-centrale (voor de productie van elektriciteit) scoort veel slechter op ecologisch vlak dan de valorisatie van biomethaan in bijvoorbeeld een WKK met de productie van warmte én elektriciteit. Biogas-E wil onderstrepen dat niet enkel het economische belang speelt, maar ook de ecologische impact, om van biomethaan een positief verhaal te maken. Daarnaast verwacht Biogas-E dat biomethaan niet enkel interessant zal zijn als groene energiedrager, maar ook zijn toepassingen zal kennen als groene grondstof voor de industrie. Deze toepassingen kunnen mogelijks bijdragen aan een verbeterde rendabiliteit, jammer genoeg werd dit niet onderzocht. 

 

 

 

 • Bedankt 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Graag had ik geweten wat juist biogas (methaangas) is?

Is dit eigenlijk het gas dat van gewassen komt (of afval dat aangevoerd wordt door zware vrachtwagens) die van velden komen die door zware traktors worden bewerkt, geoogst, en vervoerd worden. En dit naar immens groten fabrieken die in landbouwzones worden opgericht.

En daarbovenop er nog eens dierenvoeders namelijk maïs, van honderden kilometers ver worden aangevoerd, om deze gesubsidieerde fabrieken optimaal te laten draaien.

Wat is daar groen aan?

Ook hetzelfde met koolzaadolie, die zogezegd als groene brandstof toegevoegd wordt aan diesel.

Die moeten ook met dieselvretende traktors gezaaid, bewerkt, geoogst en vervoerd worden.

Stop aub met zulke bedrijven te steunen.

 • Triest 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratis energie bestaat niet, ook windenergie, zonneenergie en energie uit waterkracht kosten energie voor ontwikkeling, opbouw (fabricatie), en onderhoud.

Bedoeling is dat het minder energie kost dan het oplevert.


Spritmonitor Skoda Octavia Combi (L en H+ gas gecombineerd): 745990_5.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 uren geleden, Lange_666 zei:

Gratis energie bestaat niet, ook windenergie, zonneenergie en energie uit waterkracht kosten energie voor ontwikkeling, opbouw (fabricatie), en onderhoud.

Bedoeling is dat het minder energie kost dan het oplevert.

Ik vraag mij dan af wat Nikola Tesla ontdekt heeft? Wisselstroom in alle geval.

Tesla's elektriciteitszender

Omstreeks 1900 experimenteerde Tesla voornamelijk met hoogfrequente wisselstroom in een speciaal laboratorium in Colorado. Hier ontwikkelde hij o.a. zijn speciale meertrapstransformator, de 'teslatransformator'. In zijn laboratorium had Tesla een reusachtige transformator die meterslange vonken (zelfs bolbliksems) produceerde via een bol op een hoge mast die uit het dak stak. Door het enorme elektromagnetische veld van deze constructie kon Tesla lampen op honderden meters in de omtrek laten oplichten. Om deze grote magnetische velden op te kunnen wekken had hij grote spoelen in de grond ingegraven. Bewoners van het nabije stadje Colorado Springs klaagden bij de autoriteiten dat hij hen uit hun slaap hield bij zijn vaak nachtelijke experimenten die met spectaculaire 'lichtshows' en oorverdovend lawaai gepaard gingen. Toen Tesla ten slotte de generator van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf liet doorbranden was de maat vol en werd zijn vergunning ingetrokken. Tesla ging terug naar New York om zijn testresultaten uit te werken. In het verlengde van zijn hoogfrequentespanningsexperimenten probeerde Tesla vervolgens elektriciteit door de lucht te transporteren. Daarom bouwde hij op Long Island een proefinstallatie met zendtoren, bekend als de 'Wardenclyffe Tower'. Maar toen bleek dat het stroomverbruik van eventuele afnemers niet te meten was, trokken de meeste investeerders zich terug. Bovendien zou bij eventueel succes het reeds bestaande elektriciteitsnet met alle investeringen in een klap overbodig en dus waardeloos zijn geworden. Uiteindelijk is door geldgebrek de toren nooit voltooid en heeft Tesla zijn idee ook nooit kunnen bewijzen met een demonstratie. In de Eerste Wereldoorlog werd de toren gesloopt en als schroot verkocht om gedeeltelijk zijn schulden te betalen.

Teslaturbine

Na het fiasco met zijn elektriciteitszendtoren probeerde Tesla nog geld te krijgen voor een nieuw soort turbine, de teslaturbine. In plaats van aangedreven te worden door druk tegen de schoepen, maakt deze turbine gebruik van de viscositeit van het erdoor stromende medium (stoom, gas of vloeistof). De schijven waar de turbine uit bestaat, worden als het ware meegesleept door het erlangs stromende medium. Als de schijven door een externe motor worden aangedreven kan deze turbine ook als pomp dienen. Hoewel bruikbaar als kleine turbine of pomp, waren demonstraties met grotere exemplaren niet erg succesvol en Tesla's hoop op nieuwe geldschieters vervloog. Tegenwoordig wordt zijn 'schoepenloze turbine' nog wel gebruikt als waterpomp, bijvoorbeeld in vijvers.

 • Vind ik leuk 1

Beheerder van CNG Tankstations in België

Besturingssysteem Bluestar Linux, fotobewerking Gimp

Škoda Octavia Combi 1.4 G-Tec sinds 2 september 2015 | Op dit ogenblik een verbruik van 4,30 kg/100 km | 268.000 km and counting...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 9/12/2018 om 23:23, Pier zei:

Graag had ik geweten wat juist biogas (methaangas) is?

Is dit eigenlijk het gas dat van gewassen komt (of afval dat aangevoerd wordt door zware vrachtwagens) die van velden komen die door zware traktors worden bewerkt, geoogst, en vervoerd worden. En dit naar immens groten fabrieken die in landbouwzones worden opgericht.

En daarbovenop er nog eens dierenvoeders namelijk maïs, van honderden kilometers ver worden aangevoerd, om deze gesubsidieerde fabrieken optimaal te laten draaien.

Wat is daar groen aan?

Ook hetzelfde met koolzaadolie, die zogezegd als groene brandstof toegevoegd wordt aan diesel.

Die moeten ook met dieselvretende traktors gezaaid, bewerkt, geoogst en vervoerd worden.

Stop aub met zulke bedrijven te steunen.

Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal. Biogas wordt door een WKK-installatie opgewekt tot elektriciteit of wordt het biogas opgezuiverd tot biomethaan of groengas genoemd.

Voorlopig is er één bedrijf in Vlaanderen dat biogas omzet tot groengas, al de rest zet biogas om tot elektriciteit.

Het organisch materiaal kan zeer divers zijn:

      - De intercommunale IOK te Beerse gebruikt gft-afval (groenten,fruit en tuinafval). Dit is het enige bedrijf in Vlaanderen dat biogas omzet naar biomethaan en injecteert op het aardgasnet.

      - Afvalverwerker Group Op de Beeck uit Kallo haalt organisch afval op bij bedrijven om deze om te zetten in elektriciteit. Weet dat ze in de toekomst aan het overwegen zijn om hun biogas op  te 

        zuiveren tot groengas onder de vorm van LNG. Om zo hun vrachtwagens (60) te laten rijden op LNG.

      - Talrijke bedrijven uit de agro-industrie die hun eigen afvalstromen omzetten tot biogas.

         Diepvriesgroenten bedrijf Ardo gebruikt de schillen van wortelen, uien en steeltjes van sperziebonen enz. om biogas te produceren.

         Aardappelverwerkend bedrijf Remo-Frit uit Verrebroek gebruikt aardappelschillen om biogas op te wekken.

Over die biogasfabrieken die uitsluitend draaien op maïs zijn er in België misschien een paar. Ik weet dat er in W.-Vlaanderen één gebouwd geweest is. Was helemaal afgewerkt en heeft nooit opgestart door faillissement. Dit is 4 jaar geleden en de curatoren hebben nog altijd geen overnemer gevonden. moest het zo goed gesubsidieerd zijn was dit bedrijf al lang terug draaiende.

Koolzaadolie is groene brandstof. Koolzaad die geteeld wordt neemt CO2 uit de lucht op. Het koolzaad gaat naar verwerkingsinstallatie. De olie kan direct bij gemengd worden of zelfs 100 procent zuiver mee gereden worden. Dit alles binnen onze landsgrenzen. Daar kan olie die uit de grond komt ergens uit het Midden-Oosten niets tegen in brengen.

p.s. morgenavond op kanaal Z tijdens het programma Z-energy zijn Group Op de Beeck alsook Remo-Frit te zien rond thema Biomethaanproductie in Vlaanderen.

 • Bedankt 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 9/12/2018 om 23:23, Pier zei:

Graag had ik geweten wat juist biogas (methaangas) is?

Is dit eigenlijk het gas dat van gewassen komt (of afval dat aangevoerd wordt door zware vrachtwagens) die van velden komen die door zware traktors worden bewerkt, geoogst, en vervoerd worden. En dit naar immens groten fabrieken die in landbouwzones worden opgericht.

En daarbovenop er nog eens dierenvoeders namelijk maïs, van honderden kilometers ver worden aangevoerd, om deze gesubsidieerde fabrieken optimaal te laten draaien.

Wat is daar groen aan?

Ook hetzelfde met koolzaadolie, die zogezegd als groene brandstof toegevoegd wordt aan diesel.

Die moeten ook met dieselvretende traktors gezaaid, bewerkt, geoogst en vervoerd worden.

Stop aub met zulke bedrijven te steunen.

Biogas is vaak het resultaat van afvalverwerking. Er worden dus niet speciaal planten gekweekt om biogas te bekomen.
Als biogas gehaald wordt uit afvalmateriaal dan heeft dat ook als voordeel dat de hoeveelheid broeikasgas vermindert. Methaan (CH4) is namelijk een véél sterker broeikasgas dan CO2 (nl. 23 keer zo sterk)
Bij de verbranding van CH4 wordt water (H20) en C02 gevormd. 
Belangrijke natuurlijke bronnen zijn de permafrost die aan het dooien is en methaanhydraten in de diepzee die vrijkomen door de opwarming van de diepzee. Die methaanhydraten zijn zo talrijk dat het mogelijk is dat ze de het broeikaseffect verdubbelen als ze massaal vrijkomen aan het zeeoppervlak. De totale klimaatopwarming kan dan 10°C bedragen. Dat is meteen het doemscenario van de klimaatopwarming.

 • Bedankt 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooi voorbeeld van hoe het ook kan: de groene energiefabriek van Meerlanden (NL)

https://www.meerlanden.nl/circulaire-economie/groene-energiefabriek

 

Wat gebeurt er met uw groente- fruit en tuinafval? Dit afval verwerken we in onze groene energiefabriek in Rijsenhout tot vijf nuttige producten: groengas, CO2, warmte, compost en water. Deze producten gebruiken we weer in de regio waar we het GFT inzamelen. En zo is de kringloop rond.

 • Vind ik leuk 1
 • Bedankt 1

---

PitPoint clean fuels

Driven by nature, human nature.

 

www.pitpoint.be

---

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 10/12/2018 om 11:52, muscles zei:

Ik vraag mij dan af wat Nikola Tesla ontdekt heeft? Wisselstroom in alle geval.

Tesla's elektriciteitszender

Omstreeks 1900 experimenteerde Tesla voornamelijk met hoogfrequente wisselstroom in een speciaal laboratorium in Colorado. Hier ontwikkelde hij o.a. zijn speciale meertrapstransformator, de 'teslatransformator'. In zijn laboratorium had Tesla een reusachtige transformator die meterslange vonken (zelfs bolbliksems) produceerde via een bol op een hoge mast die uit het dak stak. Door het enorme elektromagnetische veld van deze constructie kon Tesla lampen op honderden meters in de omtrek laten oplichten. Om deze grote magnetische velden op te kunnen wekken had hij grote spoelen in de grond ingegraven. Bewoners van het nabije stadje Colorado Springs klaagden bij de autoriteiten dat hij hen uit hun slaap hield bij zijn vaak nachtelijke experimenten die met spectaculaire 'lichtshows' en oorverdovend lawaai gepaard gingen. Toen Tesla ten slotte de generator van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf liet doorbranden was de maat vol en werd zijn vergunning ingetrokken. Tesla ging terug naar New York om zijn testresultaten uit te werken. In het verlengde van zijn hoogfrequentespanningsexperimenten probeerde Tesla vervolgens elektriciteit door de lucht te transporteren. Daarom bouwde hij op Long Island een proefinstallatie met zendtoren, bekend als de 'Wardenclyffe Tower'. Maar toen bleek dat het stroomverbruik van eventuele afnemers niet te meten was, trokken de meeste investeerders zich terug. Bovendien zou bij eventueel succes het reeds bestaande elektriciteitsnet met alle investeringen in een klap overbodig en dus waardeloos zijn geworden. Uiteindelijk is door geldgebrek de toren nooit voltooid en heeft Tesla zijn idee ook nooit kunnen bewijzen met een demonstratie. In de Eerste Wereldoorlog werd de toren gesloopt en als schroot verkocht om gedeeltelijk zijn schulden te betalen.

Teslaturbine

Na het fiasco met zijn elektriciteitszendtoren probeerde Tesla nog geld te krijgen voor een nieuw soort turbine, de teslaturbine. In plaats van aangedreven te worden door druk tegen de schoepen, maakt deze turbine gebruik van de viscositeit van het erdoor stromende medium (stoom, gas of vloeistof). De schijven waar de turbine uit bestaat, worden als het ware meegesleept door het erlangs stromende medium. Als de schijven door een externe motor worden aangedreven kan deze turbine ook als pomp dienen. Hoewel bruikbaar als kleine turbine of pomp, waren demonstraties met grotere exemplaren niet erg succesvol en Tesla's hoop op nieuwe geldschieters vervloog. Tegenwoordig wordt zijn 'schoepenloze turbine' nog wel gebruikt als waterpomp, bijvoorbeeld in vijvers.

Tesla was een genie die toevallig wist te vertellen dat al zijn kennis uit de Heilige Schrift kwam.. ( ik spreek niet over de bijbel )


VW Caddy Maxi 2017 1.4 TGI (7 personen; bandenspanning 2,7 kg vooraan en achteraan)

Gemiddeld verbruik op aardgas; seizoenen: winter / zomer via Total Kallo met H gas: 4,9kg / 100 km.

VW Caddy Maxi 2017 1.4 TGI (1 persoon; bandenspanning 2,7 kg vooraan en achteraan)

Gemiddeld verbruik ( super 98 + ) zomer augustus: 7,5l / 100km; na 155 km te hebben gereden heb ik bijgetankt.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vandaag kan je de biogas van

iok bezoeken in beerse

en met lezingen 

al  andere cng crossers aanwezig .

 


Vw Caddy Dark 'n Cool DSG TGI 110 perdjes  Black Nano  :  922073_5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je kan maar op enkele plekken zijn tijdens de Open bedrijven dag.

 

Ik ben naar oude auto's uit het Oostblok gaan kijken : 2-takt Wartburg en Trabant, maar ook 4-takt Lada's, Moskvich etc.

(ik had ook wat Russisch bij : de CNG in de auto ¬¬ )

En de loods van Guy Moerenhout / Abarth works museum binnengewandeld.

Plaats : Lier.

Nadien naar Collection Vermant in Mechelen.  Daar stonden wat "duurdere" auto's dan die van het Oostblok.

 • Hahaha 2

Lancia Ypsilon 0.9 Gold TwinAir CNG "Ecochic" '14

Gemiddeld verbruik : 4.6 kg L-gas / 100 km   -  5.7 l Euro 98 / 100 km

Lancia Y 1.2 LS 8v '01

Gemiddeld verbruik :  6.0 à 6.5 l Euro 98 / 100 km

Lancia Y10 1.1 LX i.e. "Appia" '91

Gemiddeld verbruik : 6.2 à 7.0 l Euro 98 / 100 km (rond de kerktoren)
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor geïnteresseerden. Op 26 november boeiend programma over de injectie van biomethaan en de productie van bioCNG met sprekers uit Vlaanderen en Wallonië.                                                                                                                       

Programma Rencontres de la Biomasse (Luik)


8u30 Verwelkoming deelnemers


09u00 Opening van Rencontres de la Biomasse - Sylvie Decaigny, voorzitter Valbiom


09u05 Sessie 1: Wat is de toekomst voor biomethaan?


 • The Green Gas Platform: a joint initiative of Gas.be, Valbiom and Biogas-E - Didier Hendrickx, Gas.be
 • (Bio)CNG, een antwoord op de behoeften van het land - Olivier Bontems, IDETA
 • Pompontwikkeling - bedrijfsvisie - Maarten Van Houdenhove, Colruyt/Eoly
 • Pleidooi voor duurzaam biogas - Arnaud Collignon, Inter-environnement Wallonie
 • Groen gas als component in een Duurzame Energietransitie - Bram Claeys, ODE
 • Discussie - Didier Hendrickx, Gas.be

10u50 Koffiepauze


11u20 Sessie 2: Wat is het potentieel en wat zijn de doelstellingen?


 • Het Europese aspect (4 scenario's die door Europa doorgerekend werden) - Olivier Squilbin of Jerome Meessen, Climact
 • PNEC/NEKP (Nationaal Energie- en Klimaatplan) - Dominique Perrin, Cabinet de l'Energie
 • Is er plaats voor injectie van biomethaan in België? - Matthieu Schmitt, Valbiom
 • Biomethaan in Vlaanderen; stand van zaken - Sam Tessens, Biogas-E

12u25 Lunchpauze


13u35 Sessie 3: Laat je inspireren door baanbrekende projecten


 • Injectie van biomethaan: de praktische uitwerking van enkele voorwaarden - Katelijn Putman, Fluvius
 • Meer uit minder afval - van GFT naar groen gas - Hartwin Leen, Kelvin Solutions
 • Biomethaan in Aquafin - Bart Ryckaert, Aquafin
 • Wetgeving in Wallonië (CNG + injectie) - Cécile Heneffe, ValBiom
 • Praktijkvoorbeeld: DMinor - Michaël Jeanty, Dminor
 • Praktijkvoorbeeld: Biogas du Bois d'Arnelle - Jérôme Breton, Biométhane du Bois d'Arnelle
 • Transitie van grijs gas naar bio-CNG - Martijn de Man, PitPoint
 • Discussie - Didier Hendrickx, Gas.be

15u50 Conclusie


16u00 Receptie - bespreking bij een drankje


 

Praktische info:

Locatie: BluePoint kamer, Boulevard Emile de Laveleye 191, 4020 Luik

Vertaling FR/NL

Inschrijven via de website van Valbiom

Edited by G-007
 • Vind ik leuk 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...